Ar Kai

course001
c001
c002
c003
link001
Lk001
Lk002
sga 01

blank001

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

infor actibanner

 

 1 2 3 6

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ปรับปรุง

เวปไซท์ใหม่www.bio.sci.ru.ac.th

 และเพิ่มช่องทางการติดต่อทาง

Social mediaใหม่..อ่านต่อ

 25 กค. '61วิชาความหลากหลายทาง

ชีวภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ” สำหรับ

นศ.ภาคการศึกษาที่ 1/2561..อ่านต่อ

19 กค. '61 คณาจารย์ & นักศึกษา

ภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

ณ ห้องปะชุม 1 อาคารปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์....อ่านต่อ

24 กค. '61 คณาจารย์ & เจ้าหน้าที่

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมโครงการ

เทศน์มหาชาติประจำปี '61 เนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา.........อ่านต่อ

       
5   4  7  8

 นศ.ปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา ได้รับการ

คัดเลือก ให้เข้าร่วมค่ายการเรียนการ

สอนนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน

...อ่า นต่อ

24 กค. 2561 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ภาควิชาชีววิทยา    คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง    เข้าร่วมพิธี

ถวายสัตย์ปฏิญาณ     เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา....อ่านต่อ

24 กค. 61 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาค

วิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์   ร่วม

กิจกรรมทำบุญ     “ถวายเทียนจำนำ-

พรรษา”เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำ

ปี 2561...อ่านต่อ

 

23 กค.   61 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ร่วมกิจกรรม “ชาวรามคำแหงงดเหล้า

เข้าพรรษา"......อ่านต่อ

9  10  170711  

19 กค.61 ดร.มาฆมาส สุทธาชีพ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณาจารย์

และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาชีววิทยาร่วม

จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

.....อ่านต่อ

 

19 กค.61 รศ.ดร.วรรณา มุสิก คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ....อ่านต่อ

5 กค.61อ"ดร.พัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยา-

ศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเครือข่าย

ความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทค-

โนโลยีสู่ชุมชน......อ่านต่อ

 

 

HDFB banner re

 

 

clipr banne