ศ.ดร.สุภาวดี จุลละศร  รศ.ดร.กัณฑรี บุญประกอบ รศ.พชร มลคลสุข
รศ.ดร.สุทัศน์ สุบินประเสริฐ รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ รศ.ดร.วรรณา มุสิก
ผศ.สุดา ติรกานันท์ ผศ.อุดม นวพานิช ผศ.ดร.วิมล จันทร์แจ่ม
     
ผศ.ศุภโชติ เดชะราช  ผศ.ดร.โสภณ บุญมีวิเศษ  ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน
     
 อ.ดร.สมชัย อวเกียรติ  อ.ประสิทธิ์ บุญไทย ผศ.ดร.เอก แสงวิเชียร 
     
 อ.มาฆมาส สุทธาชีพ  อ.ดร.อรรชนีญ์ บุญประกอบ อ.พัชราวดี วัฒนวกิย์กิจ 
     
 อ.พรชัย วงศ์วาสนา  อ.ดร.กนกอร เรืองสว่าง อ.ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ 
     
 อ.กวินนาถ บัวเรือง  อ.ดร.สุภาณี หิรัญกนกพันธ์  อ.ดร.โกวิท น้อยโคตร
     
 อ.เวชศาสตร์ พลเยี่ยม อ.วรากรณ์ ชีวโศภิษฐ อ.ดร.สุภาลัย อารีรักษ์

หัวหน้าภาควิชา

alumni  

Visitors Counter

57445
TodayToday6
YesterdayYesterday28
This_WeekThis_Week6
This_MonthThis_Month709
All_DaysAll_Days57445Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.