ประวัติความเป็นมาภาควิชา

    เมื่อแรกตั้งมหาวิทยาลัย ภาควิชาชีววิทยา อยู่สังกัดภายใต้คณะศึกษาศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 แยกมาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาชีววิทยา เป็น 1 ใน 5 ภาควิชาแรกของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็นทางการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ปี พ.ศ. 2553 เปิดสอนระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

     ภาควิชาชีววิทยาได้จัดระบบการเรียนการสอนกระบวนวิชาพื้นฐานและประยุกต์ทั้งในสาขาวิชาสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา และชีววิทยาทั่วไป รวมทั้งบริการวิชาการพื้นฐานแก่ทุกภาควิชาและสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์  ตลอดจนบางคณะในมหาวิทยาลัย

      นอกจากนี้ ภาควิชาชีววิทยายังได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่น โดยเปิดสอนบางรายวิชาให้กับนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ในสาขาทัศนมาตรศาสตร์   และสอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ที่ต้องการนำผลการเรียนไปเทียบกับรายวิชาที่มีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

       ภาควิชาชีววิทยามีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงและการทำงานต่อไป โดยได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา งานวิจัยที่หลากหลาย เช่น งานวิจัยด้านไลเคน ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก และความหลากหลายของพืชดอก ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์กับสังคม

หัวหน้าภาควิชา

alumni  

Visitors Counter

57445
TodayToday6
YesterdayYesterday28
This_WeekThis_Week6
This_MonthThis_Month709
All_DaysAll_Days57445Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.