ปรัชญา

วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานในการสร้างภูมิปัญญาที่เป็นเลิศ

ปณิธาน

1.  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์

2.  มุ่งเน้นการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

วิสัยทัศน์

        ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีวิธีคิดอย่างวิทยาศาสตร์  มุ่งเน้นการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม  เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นธรรมาภิบาล  มีความเข้มแข็ง  และบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่

พันธกิจ

        1.  ด้านการจัดการศึกษา

        จัดการศึกษาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สำหรับศึกษาทุกคณะ  พัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยและมีความหลากหลาย  ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี  โดยเน้นการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีกระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์

        2.  ด้านการวิจัย

        ส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ  รวมทั้งงานวิจัยพื้นฐาน  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ  ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาไทย

        3.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

        ดำเนินการให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ  ไปสู่สังคมและชุมชน  ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาไทย  จัดให้มีหน่วยงานที่สามารถให้บริการด้านวิชาการและด้านการวิเคราะห์ตรวจสอบ

        4.  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

        ให้ความร่วมมือกับคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก  ในการจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งมีการดำเนินการเพื่อทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ  และปลูกฝังให้นักศึกษา  และบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมไทย

        5.  ด้านการบริหารจัดการ

        พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นธรรมาภิบาล  มีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า  และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการบริหารจัดการ

 

 

หัวหน้าภาควิชา

alumni  

Visitors Counter

57445
TodayToday6
YesterdayYesterday28
This_WeekThis_Week6
This_MonthThis_Month709
All_DaysAll_Days57445Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.